Op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. De tekst van de Algemene Voorwaarden is afgedrukt op de achterkant van dit briefpapier, dan wel ter hand gesteld of per e-mail toegestuurd. Door het geven van een opdracht verklaart u de toepasselijkheid van de algemene en eventuele aanvullende voorwaarden te erkennen en te accepteren, de algemene en eventuele aanvullende voorwaarden ontvangen te hebben en bekend te zijn met de inhoud ervan. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Our general terms and conditions apply to all offers, quotations, projects, agreements and legal dealings, and consist of the Algemene Voorwaarden van DuPho [General Terms and Conditions of the Dutch Photographers Association].
The general terms and conditions are printed on the back of this notepaper, provided by email or made available in person. By awarding a job to us you declare that you accept and acknowledge the applicability of the general terms and conditions as well as the applicable additional conditions furthermore you declare that you have received the general terms and conditions as wells as the applicable additional conditions and that you are familiar with the contents thereof. The applicability of other terms and conditions are hereby explicitly declined.